Europosłowie przyjęli wczoraj sprawozdanie okresowe, wzywające kraje UE do ratyfikacji konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej Konwencją Stambulską.

Parlament zapowiada w sprawozdaniu zwalczanie seksizmu i stereotypowych ról płciowych oraz forsowanie w mediach języka “neutralnego genderowo”.

Europosłowie uznali w dokumencie m. in., że odmowa wykonania aborcji jest przemocą.
Artykuł czwarty sprawozdania głosi, że „odmowa zapewnienia usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw, w tym bezpiecznej i legalnej aborcji, stanowi formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt”.