Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Ruch Obywatelski Miłośników Broni jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym strzelców sportowych, myśliwych, kolekcjonerów broni oraz wszystkie te osoby, które uznają, że posiadanie broni przez praworządnych obywateli jest ważnym elementem życia wolnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Obserwacja wydarzeń na Ukrainie i kryzysu, w jakim znalazła się Europa, nakazuje mi zwrócenie się do Pana z apelem o wprowadzenie zmian w ustawie o broni i amunicji, które w sposób radykalny podniosą stan bezpieczeństwa naszego kraju. Doświadczenia społeczeństwa szwajcarskiego pozwalają uznawać z pewnością, że nasycenie społeczeństwa w broń palną stanowi istotny czynnik odstraszania potencjalnych agresorów. Społeczeństwo Szwajcarii, licząc niespełna osiem milionów ludzi, posiada do trzech milionów egzemplarzy broni palnej. Ten fakt nie pozostaje obojętny dla stanu bezpieczeństwa tego kraju i jest to oczywiste.

Rozumiejąc odmienność sytuacji Szwajcarii i Polski, w imieniu Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni proponuję zmianę ustawy o broni i amunicji i wprowadzenie kategorii broni palnej w celu ochrony miru domowego. Taki rodzaj pozwolenia na broń mógłby być przyznawany osobom praworządnym (tj. spełniającym aktualnie istniejące warunki z ustawy o broni i amunicji, także w zakresie zdrowia oraz funkcjonowania psychologicznego), a dodatkowo posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na mieszkanie. Dla tego rodzaju pozwolenia niezbędne byłoby zdanie egzaminu z zakresu wiedzy teoretycznej o przepisach prawa regulujących zasady posługiwania się bronią palną, a także egzaminu praktycznego (tj. zasad bezpiecznego posługiwania się bronią i egzaminu strzeleckiego). Egzamin prowadzą organy Policji.

Aby nie poprzestać tylko na postulacie, prezentuję od razu konkretny projekt zmian ustawy o broni i amunicji, tak aby w pełni oddać intencję, jaka przyświeca niniejszej propozycji. Na marginesie nadmienię, że prezentowany projekt nie pociągnie za sobą żadnych kosztów dla finansów publicznych, a zwiększy wpływy budżetowe, co w uzasadnieniu projektu zostało szczegółowo opisane.

Z poważaniem

Andrzej Turczyn adwokat

wiceprezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni

Projekt ustawy:

U S T A W A
z dnia
o zmianie ustawy o broni i amunicji

Art. 1. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10 ust. 2 dodaje si ę punkt 9) w brzmieniu:
„9). ochrony miru domowego”;
2) w art. 10 ust. 3 dodaje si ę punkt 8) w brzmieniu:
„8). posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, domu
jednorodzinnego lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele mieszkaniowe – dla pozwolenia na broń do ochrony
miru domowego.”
3) art. 10 ust. 4 dodaje si ę punkt 8) w brzmieniu:
„8). do celów ochrony miru domowego – broni, o której mowa
w pkt 1, pkt 2 lit b), d) i w pkt. 4) lit. a) – c)”
4) art. 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia
do celów kolekcjonerskich, pamiątkowych lub do
ochrony miru domowego bez zgody właściwego organu Policji.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

uzasadnienie

1. Potrzeba i cel wydania ustawy.
Ustawa z 1999 r. o broni i amunicji, znowelizowana w istotnym zakresie w 2011 roku, wymaga dalszego dostosowania do dynamicznie rozwijających się wydarzeń na arenie międzynarodowej. Wydarzenia na Ukrainie i zaistnienie zagrożenia naszego kraju, co podkreśla kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nakazują wprowadzić realne możliwości obrony dla obywateli. Idąc za przykładem Szwajcarii, kraju bardzo stabilnego i bezpiecznego, nale ży wskazać na jedną z przyczyn tego stanu rzeczy. Liczba ludności Szwajcarii liczy blisko osiem milionów. W rękach Szwajcarów jest blisko trzy miliony egzemplarzy broni palnej. Ten fakt nie pozostaje bez znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa Szwajcarii. W Polsce nie da się odtworzyć wzorów szwajcarskich, jednak należy do nich nawiązywać, zważając na uwarunkowania polskie. Uznając oczywistość taką, że o zdolności obronnej Polski nie stanowią wyłącznie Siły Zbrojne i zawarte sojusze, ale także zdolności samoobronne społeczeństwa, proponuje się wprowadzić zmiany w projekcie ustawy.

Dla zapewnienia bezpiecze ństwa polskich rodzin proponuje się wprowadzenie kolejnej kategorii pozwolenia na broń, dla ochrony miru domowego. W tym celu projektuje się nowy punkt 9) w art. 10 ust 2 ustawy o broni i amunicji. Wa żną przyczyną uzasadniającą wydanie pozwolenia w tym celu byłoby posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, domu lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Ta ważna przyczyna została wyrażona w projektowanym art. 10 ust 3 pkt 8) ustawy o broni i amunicji. Tytuł prawny to nie wyłącznie prawo własności, ale także np. prawo najmu. Utrata tytułu prawnego uzasadniać może cofnięcie pozwolenia na broń (art. 18 ust 4 ustawy o broni i amunicji). Charakterystyczną cechą tego rodzaju pozwolenia byłoby to, że broń posiadana na jego podstawie objęta będzie zakazem noszenia w stanie za ładowanym. W tym celu projektowane jest nowe brzmienie art. 10 ust 8 ustawy o broni i amunicji. To konsekwencja pozwolenia, którego celem jest ochrona miru domowego, a nie ochrona indywidualna. Uzyskanie pozwolenia wymaga ło będzie zdania egzaminu przed organem właściwym dla wydania pozwolenia na broń (art. 16 ust 1 ustawy o broni i amunicji). Egzamin dla tego rodzaju pozwolenia będzie obejmował egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Ten ostatni będzie składał się z egzaminu w przedmiocie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią oraz z egzaminu strzeleckiego. Zasady prowadzenia egzaminu opisane są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2000 r. nr 19 poz. 241 ze zm.). Rozporządzenie w związku ze zmianą ustawy nie wymaga zmiany. Konieczność zdania egzaminu praktycznego wymusza ła będzie uprzednie uczestniczenie w zajęciach strzeleckich na strzelnicy i naukę strzelania. Bez tego zdanie egzaminu nie jest możliwe. Z całą pewnością można zatem uznać, że broń nie dostanie się do osób, które nie będą obeznane z posługiwaniem się bronią (art. 17 ust 3 ustawy o broni i amunicji). Pozwolenie będzie przyznawane wyłącznie osobom praworządnym, bez zaburzeń psychicznych i poprawnie funkcjonującym psychologicznie, co gwarantują aktualnie obowiązująceprzepisy prawa (art. 15, 18 ustawy o broni i amunicji).

W oparciu o przedmiotowe pozwolenie będzie można uzyskać pozwolenie na posiadanie następujących rodzajów broni: a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, b) przedmiotów przeznaczonych do obezw ładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczaj ącej 10 mA, c) miotaczy gazu obezwładniającego; pistoletów sygnałowych, strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12; a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm, b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm, c) gładkolufowej. To wynika z projektowanego nowego art. 10 ust. 4 punkt 8).

2. Stan rzeczywisty w normowanej dziedzinie oraz ró żnica pomiędzy dotychczasowym
a projektowanym stanem prawnym.
W aktualnej ustawie o broni i amunicji nie ma pozwolenia odpowiadaj ącego projektowanemu. Pewnym nawiązaniem jest pozwolenie dla ochrony osobistej, osób i mienia. Istotą jednak projektowanego celu posiadania broni jest wyłączeniemożliwości noszenia broni posiadanej w oparciu o projektowane pozwolenie i zwiększenie możliwości samoobronnych społeczeństwa w dobie istniejących kryzysów. Istotą istniejącego pozwolenia dla ochrony osobistej jest zagrożenie indywidualne osoby. Istotą zaś projektowanego celu posiadania broni jest zapewnienie możliwości posiadania broni palnej w miejscu zamieszkania, bez prawa jej noszenia. Noszenie broni jest szczególną cechą pozwolenia do ochrony osobistej, ochrony osób i mienia. Istniejące pozwolenie dla ochrony osobistej, ochrony osób i mienia jest objęte daleko idącym rygoryzmem. Nowy rodzaj pozwolenia jest racjonalnym złagodzeniem dostępu do broni dla ochrony miru domowego.

3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne.
Zmiana ustawy w projektowanym zakresie wprowadzi zwiększenie zaufania społecznego do Państwa. Projektowana zmiana bowiem prowadzi do możliwości zapewnienia bezpieczeństwa domostwom, nie wyłącznie w oparciu o służby państwa, które w czasach napięć i kryzysów mają inne absorbujące zadania. Okaże się, że działania organów władzy są realne, pozwalające społeczeństwu w realny sposób własne bezpieczeństwo gwarantować. Nie można obawiać się jakichkolwiek negatywnych skutków związanych ze zwiększeniem liczby broni palnej w domostwach. Broń w Polsce przyznawana jest wyłącznie osobom praworządnym, zdrowym psychicznie i bez zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Gwarantują ten stan aktualne przepisy ustawy o broni i amunicji. W Polsce brak analogii do społeczeństwa amerykańskiego, skąd dochodzą informacje o nielegalnym użyciu broni palnej. W Polsce na posiadanie broni jest konieczne pozwolenie. W Polsce nie odnotowuje się nielegalnego użycia broni palnej przez legalnych jej posiadaczy. Organy Policji nie prowadzą nawet tego rodzaju statystyk.

Proponowana regulacja przyniesie zwiększone wpływy do budżetu państwa. Broń i amunicja objęta jest podatkiem VAT, a zakłada się zwiększoną sprzedaż. Z uwagi na wymóg zdania egzaminu, wpływy do budżetu zapewnią również opłaty egzaminacyjne. Za projektowany rodzaj pozwolenia opłata egzaminacyjna wynosiła będzie 600 zł (§8 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca
2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią Dz. U. z 2000 r. nr 19 poz. 241 ze zm.). Pozwolenie na broń wymaga również uzyskania orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego, za które pobierane są opłaty przez lekarzy i psychologów. Z tego tytułu również należności podatkowe zasilą Skarb Państwa. Posiadanie broni palnej wymusza posiadanie
odpowiednich urządzeń do przechowywania broni i amunicji. Nabycie szafy czy sejfu spowoduje zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu należnego podatku VAT. Należy również oczekiwać zwiększonego zainteresowania strzelnicami, które za swoje usługi pobierają opłaty, to zaś wiąże się z odprowadzeniem należnych danin publicznych. Należy szacować, że wpływ do budżetu z tytułu wydania 1 pozwolenia na broń wynosił będzie około 1000 zł (opłata egzaminacyjna, VAT od: za świadczenia lekarskiego i psychologicznego, nabycia szafy, nabycia 1 egzemplarza broni i amunicji). Dodatkowo zasilone zostaną opłatą skarbową właściwe gminy. Opłata skarbowa od podania o udzielenie pozwolenia na broń wynosi 242 zł. Właściwe gminy otrzymuj ą także opłaty skarbowe za zaświadczenia uprawniaj ące do nabycia broni i amunicji do niej, po 17 z ł od jednostki
broni. Skarb Państwa oraz właściwa gmina łącznie otrzymają około 1242 zł z tytułu wydania jednego tylko pozwolenia na broń. Skala wpływów budżetowych sięgać może dziesiątków milionów złotych w skali roku.

4. Źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
Projekt ustawy nie niesie obciążenia dla budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego.

5. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych
Nowelizowane przepisy nie wymagają przygotowania nowych ani modyfikacji istniejących aktów wykonawczych.

6. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
Wprowadzane przepisy nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z Dyrektywą Rady z dnia z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG) (Dz.U.UE L z dnia 13 wrze śnia 1991 r.)