Przeczytasz tekst w ok. 21 min.

1 lipca weszła w życie ustawa o bezpieczeństwie narodowym, narzucona Hongkongowi przez komunistyczne władze Chin. Ustawa ta jest pretekstem Pekinu do ścigania kochających wolność Hongkończyków, a także obywateli innych państw, w tym Polski, którzy wspierają walkę Hongkończyków o wolność i demokrację. Telewizja Idź Pod Prąd jako pierwsza przedstawia pełny tekst ustawy przetłumaczony na język polski.

 

Hongkong Security Law PL-skonwertowany


Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu

Spis treści:
Rozdział I Zasady ogólne
Rozdział II Obowiązki i organy rządowe do spraw ochrony bezpieczeństwa narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu
• Część 1 Obowiązki
• Część 2 Organy rządowe
Rozdział III Formy popełnienia przestępstwa i kary
• Część 1 Secesja
• Część 2 Działalność wywrotowa
• Część 3 Działania terrorystyczne
• Część 4 Zmowa z obcym krajem lub z siłami zewnętrznymi zagrażająca bezpieczeństwu narodowemu
• Część 5 Inne czyny podlegające karze
• Część 6 Zasady wymiaru kary
Rozdział IV Jurysdykcja, obowiązujące prawo i procedura
Rozdział V Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu
Rozdział VI Przepisy uzupełniające
Rozdział I
Zasady ogólne
Art. 1 Niniejsza ustawa uchwalona została zgodnie z Konstytucją Chińskiej Republiki Ludowej, Ustawą Zasadniczą Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej oraz decyzją Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w sprawie ustanowienia i usprawnienia mechanizmów systemu prawnego i jego egzekwowania celem ochrony bezpieczeństwa narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu w celu:
• zapewnienia zdecydowanego, pełnego i wiernego wdrożenia polityki „jednego kraju, dwóch systemów”, w ramach której mieszkańcy Hongkongu zarządzają Hongkongiem z dużą autonomią;
• ochrony bezpieczeństwa narodowego;
• zapobiegania i tłumienia przestępstw związanych z secesją, działalnością wywrotową, organizacją i przeprowadzaniem działań terrorystycznych oraz zmowy z obcymi państwami lub z elementami zewnętrznymi w celu stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego w Specjalnym Regionem Administracyjnym Hongkongu oraz wymierzania kar za ich popełnienie;
• utrzymania dobrobytu i stabilności w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu; i
• ochrony zgodnych z prawem interesów i praw mieszkańców Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu.
Art. 2 Postanowienia Art. 1 i 12 Ustawy Zasadniczej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu dotyczące statusu prawnego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu są podstawowymi przepisami Ustawy Zasadniczej. Żadna instytucja, organizacja lub osoba fizyczna w Regionie nie może naruszać tych przepisów przy egzekwowaniu swoich praw i wolności.
Art. 3 Rząd Chińskiej Republiki Ludowej ponosi nadrzędną odpowiedzialność za sprawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu.
Nadanym przez Konstytucję obowiązkiem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu jest ochrona bezpieczeństwa narodowego, a Region jest zobowiązany do odpowiedniego wypełniania tego obowiązku.
Władze wykonawcze, ustawodawcze i sądownicze Regionu będą skutecznie zapobiegać, tłumić i nakładać kary za wszelkie czyny i działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu zgodnie z niniejszym prawem i innymi odpowiednimi przepisami.
Art. 4 Prawa człowieka winny być w poszanowaniu i ochronie, co zapewni zachowanie bezpieczeństwa narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu. Prawa i wolności, w tym wolności słowa, prasy, publikacji, zrzeszania się, zgromadzeń, pochodów i demonstracji, nadane mieszkańcom Regionu na podstawie Ustawy Zasadniczej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu oraz postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w odniesieniu do Hongkongu podlegają ochronie zgodnie z prawem.
Art. 5 Zasada praworządności winna być przestrzegana w celu zapobiegania, ścigania i karania za przestępstwa zagrażające bezpieczeństwu narodowemu. Osoba, która dopuści się czynu stanowiącego przestępstwo z mocy prawa, zostanie skazana i ukarana zgodnie z prawem. Nikt nie może zostać skazany i ukarany za czyn, który nie stanowi przestępstwa na mocy prawa.
Osobę uważa się za niewinną, dopóki nie zostanie skazana przez organ sądowy. Prawo do obrony i inne prawa przysługujące podejrzanemu podczas postępowania sądowego, oskarżonemu i innym stronom w postępowaniu sądowym są chronione przez prawo. Nikt nie może być ponownie sądzony ani ukarany za przestępstwo, za które został już skazany lub uniewinniony w postępowaniu sądowym.
Art. 6 Wspólnym obowiązkiem wszystkich obywateli Chin, w tym mieszkańców Hongkongu, jest ochrona suwerenności, jedności i integralności terytorialnej Chińskiej Republiki Ludowej.
Każda instytucja, organizacja lub osoba w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu winna przestrzegać niniejszej ustawy i przepisów lokalnych w odniesieniu do ochrony bezpieczeństwa narodowego i nie może angażować się w popełnianie żadnych czynów lub działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu.
Mieszkaniec Regionu, który kandyduje w wyborach lub obejmuje stanowisko publiczne, musi oświadczyć na piśmie lub złożyć przysięgę, że będzie przestrzegał Ustawy Zasadniczej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej oraz zobowiązany jest zgodnie z prawem złożyć przysięgę wierności wobec Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej.
Rozdział II

Obowiązki i organy rządowe do spraw ochrony bezpieczeństwa narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu
Część 1 Obowiązki
Art. 7 Zaleca się Specjalnemu Regionowi Administracyjnemu Hongkongu jak najszybsze ustanowienie prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego określonego w Ustawie Zasadniczej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu i doprecyzowanie odpowiednich przepisów.
Art. 8 W celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa narodowego, organy ścigania i organy sądowe Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu winny w pełni egzekwować zapisy niniejszej ustawy i obowiązujące w Regionie przepisy dotyczące zapobiegania i tłumienia czynów oraz działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu oraz nakładania kar za ich popełnienie.

Art. 9
Specjalny Region Administracyjny Hongkongu zintensyfikuje prace w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego i zapobiegania działaniom terrorystycznym. Rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu podejmie środki obligatoryjne w celu wzmocnienia komunikacji publicznej, poradnictwa, nadzoru i regulacji w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa narodowego, w tym dotyczących szkół, uniwersytetów, organizacji społecznych, mediów i Internetu.
Art. 10 Specjalny Region Administracyjny Hongkongu będzie promował edukację w zakresie bezpieczeństwa narodowego w szkołach i na uniwersytetach oraz za pośrednictwem organizacji społecznych, mediów, Internetu i innych środków służących podnoszeniu świadomości mieszkańców Hongkongu w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obowiązku przestrzegania prawa.
Art. 11 Szef Administracji Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu odpowiada przed Rządem Chińskiej Republiki Ludowej za sprawy związane z ochroną bezpieczeństwa narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu i winien przedkładać roczne sprawozdania z wypełniania przez Region obowiązków w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego.
Na wniosek Rządu Chińskiej Republiki Ludowej Szef Administracji przedkłada w odpowiednim czasie raport na temat konkretnych kwestii związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego.
Część 2 Organy rządowe
Art. 12 Specjalny Region Administracyjny Hongkongu winien ustanowić Komitet ds. Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego. Komitet odpowiada za sprawy związane z ochroną bezpieczeństwa narodowego w Regionie i przyjmuje za nie pierwszorzędną odpowiedzialność. Komitet będzie funkcjonował pod nadzorem Rządu Chińskiej Republiki Ludowej i będzie przed nim odpowiedzialny.
Art. 13 Szef Administracji pełni funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu. Pozostałymi członkami Komitetu są: Główny Sekretarz ds. Administracji, Sekretarz Finansów, Sekretarz Sprawiedliwości, Sekretarz Bezpieczeństwa, Komisarz Policji, Szef Departamentu ds. Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego w siłach policyjnych Hongkongu ustanowionych na mocy Art. 16 niniejszej ustawy, Dyrektor ds. Imigracji, Komisarz ds. Ceł i Akcyzy oraz Dyrektor Biura Szefa Administracji.
W ramach Komitetu ustanawia się sekretariat kierowany przez Sekretarza Generalnego. Sekretarza Generalnego mianuje Rząd Chińskiej Republiki Ludowej po nominowaniu przez Szefa Administracji.
Art. 14 Obowiązki i funkcje Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu obejmują:
(1) analizę i ocenę zmian związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu, sporządzanie planów pracy i formułowanie polityki ochrony bezpieczeństwa narodowego w Regionie;
(2) przyspieszenie rozwoju systemu prawnego i mechanizmów wykonawczych Regionu w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego; i
(3) koordynację szeroko zakrojonych działań i istotnych operacji, których celem jest ochrona bezpieczeństwa narodowego w Regionie.
Żadna instytucja, organizacja ani osoba w Regionie nie jest upoważniona do ingerowania w pracę Komitetu. Informacje dotyczące pracy Komitetu nie podlegają ujawnieniu. Decyzje podejmowane przez Komitet nie podlegają kontroli sądowej.
Art. 15 W skład Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu wchodzić będzie Doradca ds. Bezpieczeństwa Narodowego, wyznaczony przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej i udzielający porad w sprawach związanych z obowiązkami i funkcjami Komitetu. Doradca ds. Bezpieczeństwa Narodowego brać będzie udział w posiedzeniach Komitetu.
Art. 16 Siły policyjne Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu powołują Departament ds. Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego z uprawnieniem do ścigania.
Szef Departamentu ds. Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego sił policyjnych Hongkongu jest mianowany przez Szefa Administracji. Przed dokonaniem nominacji Szef Administracji zasięga opinii Urzędu ustanowionego na podstawie art. 48 niniejszej ustawy. Obejmując urząd, Szef Departamentu ds. Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego sił policyjnych Hongkongu winien złożyć przysięgę, że będzie przestrzegać Ustawy Zasadniczej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej, będzie wierny Specjalnemu Regionowi Administracyjnemu Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej i będzie przestrzegać prawa i dopełniać swego obowiązku zachowania tajemnicy.
Departament ds. Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego sił policyjnych Hongkongu jest uprawniony do rekrutowania wykwalifikowanych specjalistów i personelu technicznego spoza Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu w celu zapewnienia pomocy w wykonywaniu obowiązków związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego.
Art. 17 Obowiązki i funkcje Departamentu ds. Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego sił policyjnych Hongkongu obejmują:
(1) gromadzenie i analizowanie danych wywiadowczych i informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
(2) planowanie, koordynowanie i egzekwowanie środków i operacji w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego;
(3) przeprowadzanie śledztw w sprawie przestępstw zagrażających bezpieczeństwu narodowemu;
(4) prowadzenie dochodzenia w sprawie przeciwdziałania ingerencji i analizy sytuacji bezpieczeństwa narodowego;
(5) wykonywanie zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego, powierzonych przez Komitet ds. Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu; i
(6) wykonywanie innych obowiązków i funkcji niezbędnych do egzekwowania zapisów niniejszej ustawy.
Art. 18 Departament Sprawiedliwości Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu ustanawia wyspecjalizowaną komórkę Prokuratury odpowiedzialną za ściganie przestępstw zagrażających bezpieczeństwu narodowemu oraz przeprowadzanie innych powiązanych czynności prawnych. Prokuratorów tej komórki mianuje Sekretarz Sprawiedliwości po uzyskaniu zgody Komitetu ds. Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu.
Dyrektora wyspecjalizowanej komórki Prokuratury Departamentu Sprawiedliwości powołuje Szef Administracji, który przed mianowaniem Dyrektora zwraca się z prośbą o opinię na piśmie do Urzędu utworzonego na podstawie art. 48 niniejszej ustawy. Obejmując stanowisko, dyrektor wyspecjalizowanej komórki Prokuratury przysięga przestrzegać Ustawy Zasadniczej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej, przysięga wierność Specjalnemu Regionowi Administracyjnemu Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej i przysięga przestrzegać prawa i dopełniać swego obowiązku zachowania tajemnicy.
Art. 19 Sekretarz Finansowy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, po zatwierdzeniu przez Szefa Administracji, wyznacza z ogólnych funduszy specjalne środki na pokrycie wydatków na ochronę bezpieczeństwa narodowego i zatwierdza ustanowienie odpowiednich stanowisk, które nie podlegają żadnym ograniczeniom wynikających z odpowiednich przepisów prawa obowiązującego w Regionie. Sekretarz Finansowy przedkłada w tym celu Radzie Legislacyjnej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong coroczne sprawozdanie dotyczące kontroli i zarządzania funduszem.
Rozdział III
Formy popełnienia przestępstwa i kary
Część 1 Secesja
Art. 20 Osoba, która organizuje, planuje, popełnia lub uczestniczy w którymkolwiek z poniższych czynów, niezależnie od tego, czy pod przymusem, czy pod groźbą użycia siły, w celu przeprowadzenia secesji lub podważenia zjednoczenia narodowego, winna jest przestępstwa:
(1) oddzielenia Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu lub jakiejkolwiek innej części Chińskiej Republiki Ludowej od Chińskiej Republiki Ludowej;
(2) zmiana w sposób niezgodny z prawem statusu prawnego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu lub jakiejkolwiek innej części Chińskiej Republiki Ludowej; lub
(3) przekazanie Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu lub dowolnej innej części Chińskiej Republiki Ludowej innemu krajowi.
Osoba będąca głównym sprawcą lub osoba popełniająca poważne przestępstwo podlega karze dożywocia lub pozbawienia wolności do lat 10; osoba, która aktywnie uczestniczy w popełnianiu przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do lat 10; inni uczestnicy podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3, tymczasowego aresztowania lub nałożenia ograniczeń.
Art. 21 Osoba, która podżega, pomaga, wspiera lub zapewnia pomoc materialną, inną pomoc finansową lub majątkową na rzecz popełnienia przez inne osoby przestępstwa wymienionego w art. 20 niniejszej ustawy, winna jest przestępstwa. Jeżeli okoliczności przestępstwa popełnionego przez daną osobę mają poważny charakter, osoba ta zostaje skazana na karę pozbawienia wolności na okres od lat 5 do lat 10; jeżeli okoliczności przestępstwa popełnionego przez daną osobę mają charakter drugorzędny, osoba ta podlega karze pozbawienia wolności na okres do lat 5, tymczasowego aresztowania lub nałożenia ograniczeń.
Część 2 Działalność wywrotowa
Art. 22 Osoba, która organizuje, planuje, popełnia lub uczestniczy w którymkolwiek z poniższych czynów, niezależnie od tego, czy pod przymusem, czy pod groźbą użycia siły lub w inny niezgodny z prawem sposób w celu obalenia władzy państwowej, winna jest przestępstwa:
(1) obalenie lub podważenie podstawowego systemu Chińskiej Republiki Ludowej ustanowionego w Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej;
(2) obalenie Rządu Chińskiej Republiki Ludowej lub władzy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu;
(3) poważne ingerowanie, zakłócanie lub podważanie zgodnych z prawem obowiązków i funkcji sprawowanych przez organ Rządu Chińskiej Republiki Ludowej lub organ Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu; lub
(4) atakowanie lub niszczenie pomieszczeń i obiektów wykorzystywanych przez organ władzy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu do wypełniania swoich obowiązków i funkcji, uniemożliwiające mu wypełnianie normalnych obowiązków i funkcji.
Osoba będąca głównym sprawcą lub osoba popełniająca przestępstwo o poważnym charakterze podlega karze dożywocia lub pozbawienia wolności na okres od lat 10; osoba, która aktywnie uczestniczy w przestępstwie, podlega karze pozbawienia wolności na okres od lat 3 do lat 10; inni uczestnicy przestępstwa podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3, tymczasowego aresztowania lub nałożenia ograniczeń.
Art. 23 Osoba, która podżega, pomaga, wspiera lub zapewnia pomoc materialną, inną pomoc finansową lub majątkową na rzecz popełnienia przez inne osoby przestępstwa opisanego w art. 22 niniejszej ustawy, winna jest przestępstwa. Jeżeli okoliczności przestępstwa popełnionego przez daną osobę mają poważny charakter, osoba ta podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do lat 10; jeżeli okoliczności przestępstwa popełnionego przez daną osobę mają charakter drugorzędny, osoba ta podlega karze pozbawienia wolności na okres do lat 5, tymczasowego aresztowania lub nałożenia ograniczeń.
Część 3 Działalność terrorystyczna
Art. 24 Osoba, która organizuje, planuje, popełnia, uczestniczy w popełnieniu lub grozi popełnieniem któregokolwiek z poniższych działań terrorystycznych powodujących lub mających na celu wyrządzenie poważnej szkody społeczeństwu i wywieranie nacisku na Rząd Chińskiej Republiki Ludowej, Rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu lub organizację międzynarodową lub zastraszanie społeczeństwa w celu realizacji agendy politycznej winna jest przestępstwa:
(1) poważna przemoc wobec osoby lub osób;
(2) wysadzenie, podpalenie lub rozprzestrzenianie trujących lub radioaktywnych substancji, patogenów chorób zakaźnych lub innych substancji;
(3) uszkodzenie środków transportu, infrastruktury komunikacyjnej, energii elektrycznej lub gazu, lub innych urządzeń łatwopalnych lub wybuchowych;
(4) poważne uszkodzenie lub sabotaż elektronicznych systemów kontroli służących do świadczenia usług publicznych i zarządzania nimi, takich jak woda, energia elektryczna, gaz, transport, telekomunikacja i Internet; lub
(5) inne niebezpieczne działania, które poważnie zagrażają zdrowiu publicznemu, bezpieczeństwu lub ochronie.
Osoba, która popełni przestępstwo powodujące poważne obrażenia ciała, śmierć lub znaczną utratę własności publicznej lub prywatnej, podlega karze dożywocia lub pozbawienia wolności na okres od lat 10; w innych okolicznościach osoba popełniająca przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności na okres od lat 3 do lat 10.
Art. 25 Osoba, która powołuje i zarządza organizacją terrorystyczną, winna jest przestępstwa i podlega karze dożywocia lub pozbawienia wolności na okres od lat 10 lub karze konfiskaty mienia; osoba, która aktywnie uczestniczy w organizacji terrorystycznej, podlega karze pozbawienia wolności na okres od lat 3 do lat 10, a także podlega karze grzywny; inne osoby uczestniczące podlegają karze pozbawienia wolności na okres do lat 3, tymczasowego aresztowania, nałożenia ograniczeń lub grzywny.
W niniejszej ustawie przez organizację terrorystyczną rozumie się organizację, która popełnia lub zamierza popełnić przestępstwo na podstawie art. 24 niniejszej ustawy lub uczestniczy lub pomaga w popełnieniu tego przestępstwa.
Art. 26 Osoba, która zapewnia wsparcie, pomoc lub udogodnienia, takie jak szkolenia, broń, informacje, fundusze, zapasy, siłę roboczą, transport, technologie lub placówki organizacji terrorystycznej lub terroryście lub w celu popełnienia działalności terrorystycznej, lub produkuje lub nielegalnie posiada substancje takie jak substancje wybuchowe, trujące lub radioaktywne oraz patogeny chorób zakaźnych lub wykorzystuje inne środki w celu przygotowania się do popełnienia działalności terrorystycznej, winna jest przestępstwa. Jeżeli okoliczności popełnionego przestępstwa mają charakter poważny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na okres od lat 5 do lat 10, a także podlega karze grzywny i konfiskaty mienia; w innych okolicznościach sprawca podlega karze więzienia na okres do lat 5, tymczasowego aresztowania lub ograniczenia wolności, a także podlega karze grzywny.
Jeżeli czyn, o którym mowa jest w poprzednim ustępie, stanowi również inne przestępstwo, osoba popełniająca czyn podlega karze jak za przestępstwo, które podlega surowszej karze.
Art. 27 Osoba popierająca terroryzm lub podżegająca do popełnienia aktu terrorystycznego winna jest przestępstwa. Jeżeli okoliczności przestępstwa popełnionego mają charakter poważny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na okres od lat 5 do lat 10, a także podlega karze grzywny i konfiskaty mienia; w innych okolicznościach osoba podlega karze pozbawienia wolności na okres do lat 5, tymczasowego aresztowania lub ograniczenia wolności, a także podlega karze grzywny.
Art. 28 Postanowienia niniejszej części ustawy nie mają wpływu na ściganie przestępstw terrorystycznych popełnionych w innych formach ani na nakładanie innych środków, takich jak zamrożenie mienia zgodnie z prawem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu.
Część 4 Zmowa z obcym krajem lub z siłami zewnętrznymi zagrażająca bezpieczeństwu narodowemu
Art. 29 Osoba, która kradnie, szpieguje w celu zdobycia, przekazuje korzyści majątkowe za lub bezprawnie ujawnia tajemnice państwowe lub dane wywiadowcze dotyczące bezpieczeństwa narodowego obcemu krajowi lub instytucji, organizacji lub osobie spoza Chin kontynentalnych, Hongkongu i Makao w Chińskiej Republice Ludowej, winna jest przestępstwa; osoba, która prosi obcy kraj lub instytucję, organizację lub osobę spoza Chin kontynentalnych, Hongkongu i Makao w Chińskiej Republice Ludowej lub spiskuje z obcym krajem lub instytucją, organizacją lub osobą spoza Chin kontynentalnych, Hongkongu i Makao w Chińskiej Republice Ludowej lub bezpośrednio lub pośrednio otrzymuje instrukcje, nadzór, finansowanie lub inne wsparcie od obcego kraju lub instytucji, organizacji lub osoby spoza Chin kontynentalnych, Hongkongu i Makao w Chińskiej Republice Ludowej, w celu zobowiązania się do popełnienia któregokolwiek z poniższych czynów, winna jest przestępstwa:
(1) prowadzenie wojny z Chińską Republiką Ludową, użycie siły lub grożenie jej użyciem w celu poważnego podważenia suwerenności, zjednoczenia i integralności terytorialnej Chińskiej Republiki Ludowej;
(2) prowadzące do poważnych konsekwencji poważne zakłócenie procesu formułowania i wdrażania przepisów lub polityki przez rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu lub przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej;
(3) prowadzące do poważnych konsekwencji sfałszowanie lub podważenie wyborów w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu;
(4) nakładanie sankcji lub blokad lub angażowanie się w inne wrogie działania przeciwko Specjalnemu Regionowi Administracyjnemu Hongkongu lub Chińskiej Republice Ludowej; lub
(5) prowadzące do poważnych konsekwencji wywoływanie w sposób niezgodny z prawem nienawiści mieszkańców Hongkongu wobec Rządu Chińskiej Republiki Ludowej lub rządu lokalnego.
Sprawca przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności na okres od lat trzech do lat dziesięciu; Sprawca przestępstwa poważnego w skutkach podlega karze dożywocia lub pozbawienia wolności na okres od lat dziesięciu.
Instytucja, organizacja i osoba fizyczna poza kontynentem, Hongkongiem i Makau w Chińskiej Republice Ludowej, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, podlegają karze za to samo przestępstwo.
Art. 30 Osoba, która spiskuje z lub bezpośrednio lub pośrednio otrzymuje instrukcje, podlega nadzorowi, otrzymuje finansowanie lub inne wsparcie od obcego kraju lub instytucji, organizacji lub osoby spoza Chin kontynentalnych, Hongkongu i Makao w Chińskiej Republice Ludowej w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 20 lub 22 niniejszej ustawy, podlegać będzie surowszej karze zgodnie z odpowiednimi jej postanowieniami.
Część 5 Inne czyny podlegające karze
Art. 31 Organ zarejestrowany lub nieposiadający osobowości prawnej, taki jak spółka lub organizacja, która popełnia przestępstwo określone w niniejszej ustawie, podlega karze grzywny.
Funkcjonowanie zarejestrowanego lub niezarejestrowanego podmiotu, takiego jak spółka lub organizacja, zostanie zawieszone lub jego licencja lub zezwolenie na prowadzenie działalności zostaną cofnięte, jeżeli organ ten został ukarany za popełnienie przestępstwa określonego w niniejszej ustawie.
Art. 32 Wpływy uzyskane z popełnienia przestępstwa określonego w niniejszej ustawie, w tym pomoc finansowa, zyski i nagrody oraz środki i narzędzia wykorzystane lub przeznaczone do wykorzystania w popełnieniu przestępstwa, zostaną zatrzymane i skonfiskowane.
Art. 33 Możliwe jest wymierzenie lżejszej kary, zmniejszenie jej lub, w przypadku drobnego przestępstwa, anulowanie kary, jeżeli sprawca, podejrzany lub oskarżony:
(1) w trakcie popełnienia przestępstwa dobrowolnie przerywa czynności lub dobrowolnie i skutecznie zapobiega ich konsekwencjom;
(2) dobrowolnie poddaje się i prawdziwie zeznaje o przestępstwie; lub
(3) przedstawia zeznania o przestępstwie popełnionym przez inną osobę, które zostały zweryfikowane jako prawdziwe, lub dostarcza istotnych informacji, które pomagają w zakończeniu innej sprawy karnej.
Podpunkt (2) poprzedniego ustępu ma zastosowanie do podejrzanego lub oskarżonego, który podlega środkom obligatoryjnym i przedstawia prawdziwe zaznania na temat innych przestępstw popełnionych przez niego i określonych w niniejszej ustawie, nieznanych organom ścigania lub organom sądowym.
Art. 34 Osoba, która nie jest stałym rezydentem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, może podlegać deportacji jako jedynej lub dodatkowej karze, jeżeli popełni przestępstwo określone w niniejszej ustawie.
Osoba, która nie jest stałym rezydentem Regionu, może podlegać deportacji, jeżeli narusza przepisy niniejszej ustawy, ale nie jest ścigana.
Art. 35 Osoba skazana przez sąd za popełnienie przestępstwa zagrażające bezpieczeństwu narodowemu nie może kandydować w wyborach do Rady Legislacyjnej i do rad dzielnic Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, piastować jakiegokolwiek stanowiska publicznego w Regionie, lub pełnić funkcji członka komitetu wyborczego przy wyborze Szefa Administracji. Jeżeli osoba skazana jest członkiem Rady Legislacyjnej, członkiem rządu, urzędnikiem publicznym, członkiem Rady Wykonawczej, sędzią, urzędnikiem sądowym lub członkiem rady dzielnicy, który złożył przysięgę lub oświadczenie o przestrzeganiu Ustawy Zasadniczej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej i przysięgę wierności Specjalnemu Regionowi Administracyjnemu Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej, zostanie usunięta ze swojego urzędu po ogłoszeniu wyroku, i otrzyma zakaz ubiegania się o wyżej wymienione stanowiska lub zajmowania któregokolwiek z wyżej wymienionych stanowisk.
O dyskwalifikacji i odwołaniu z urzędów, o których mowa w poprzednim ustępie, powiadamiają organy odpowiedzialne za organizację odpowiednich wyborów i zarządzanie nimi lub za mianowanie i odwoływanie osób sprawujących funkcje publiczne.
Część 6 Zasady wymiaru kary
Art. 36 Niniejsza ustawa obejmuje przestępstwa w niej określone, które popełnione zostaną na terytorium Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu przez jakąkolwiek osobę. Przestępstwo uważa się za popełnione w Regionie, jeżeli czyn stanowiący przestępstwo lub jego skutek ma miejsce w Regionie.
Niniejsza ustawa obejmuje również przestępstwa w niej określone, popełnione na pokładzie statku lub samolotu zarejestrowanego w Regionie.
Art. 37 Niniejsza ustawa obejmuje osobę, która jest stałym rezydentem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu lub podmiot, zarejestrowany lub niezarejestrowany, taki jak spółka lub organizacja utworzona w Regionie, jeżeli osoba lub podmiot popełnia przestępstwo określone w niniejszej ustawie poza Regionem.
Art. 38 Niniejsza ustawa obejmuje przestępstwa w niej określone, popełnione przeciwko Specjalnemu Regionowi Administracyjnemu Hongkongu poza Regionem przez osobę niebędącą stałym rezydentem Regionu.
Art. 39 Niniejsza ustawa obejmuje przestępstwa popełnione po wejściu w życie niniejszej ustawy, celem wymierzenia wyroku i nałożenia kary.
Rozdział IV
Jurysdykcja, obowiązujące prawo i procedura
Art. 40 Specjalny Region Administracyjny Hongkongu winien rozpatrywać sprawy dotyczące przestępstw określonych w niniejszej ustawie, z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 55 niniejszej ustawy.
Art. 41 Niniejsza ustawa i przepisy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu mają zastosowanie do spraw proceduralnych, w tym związanych z dochodzeniem karnym, ściganiem, procesem i wykonywaniem kary, w odniesieniu do spraw dotyczących przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu, nad którymi Region sprawuje jurysdykcję.
Bez pisemnej zgody Sekretarza Sprawiedliwości nie można wszcząć postępowania karnego w sprawie przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu. Przepis ten nie narusza zasad aresztowania i zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wniosku o zgodne z prawem zwolnienie za kaucją.
Sprawy dotyczące przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu będą rozpatrywane na podstawie aktu oskarżenia.
Rozprawa zostanie przeprowadzona na posiedzeniu jawnym. W przypadku zaistnienia okoliczności takich jak proces zawierający tajemnice państwowe lub sprawy porządku publicznego, całość lub część procesu zostanie wyłączona z jawności dla mediów i opinii publicznej, ale wyrok zostanie wydany na posiedzeniu jawnym.
Art. 42 W sytuacji stosowania przepisów obowiązujących w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu w odniesieniu do kwestii takich jak zatrzymanie i termin procesu, organy ścigania i organy sądowe Regionu zobowiązane są rozpatrywać sprawy dotyczące przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu w sposób sprawiedliwy oraz terminowy, aby skutecznie zapobiegać, tłumić takie przestępstwa i nakładać kary za ich popełnienie.
Podejrzanemu lub oskarżonemu nie udziela się zwolnienia za kaucją, chyba że sędzia ma wystarczające podstawy, by sądzić, że podejrzany lub oskarżony nie będzie nadal dopuszczał się czynów zagrażających bezpieczeństwu narodowemu.
Art. 43 Rozpatrując sprawy dotyczące przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu, Departament ds. Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego sił policyjnych Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu może podjąć środki, które organy ścigania, w tym siły policyjne Hongkongu, mogą stosować zgodnie z prawem obowiązującym w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu w zakresie dochodzeń w sprawie poważnych przestępstw i może również podjąć następujące środki:
(1) przeszukanie pomieszczeń, pojazdów, statków, samolotów i innych istotnych miejsc oraz urządzeń elektronicznych, które mogą zawierać dowody przestępstwa;
(2) nakazanie każdej osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu złożenia dokumentów uprawniających do podróży lub zakazanie takiej osobie opuszczania Regionu;
(3) zamrożenie, wystąpienie o nakaz zabezpieczenia, orzeczenie nakazu konfiskaty oraz przepadek mienia użytego lub przeznaczonego do popełnienia przestępstwa, korzyści wynikające z popełnienia przestępstwa lub innego mienia związanego z popełnieniem przestępstwa;
(4) zażądanie od osoby, która upubliczniła informacje lub od odpowiedniego usługodawcy usunięcia informacji lub udzielenia pomocy;
(5) zażądanie od organizacji politycznej innego kraju lub działającej poza granicami Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongiem i Makao w Chińskiej Republice Ludowej lub od przedstawiciela władz lub organizacji politycznej innego kraju lub działającej poza granicami Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongiem i Makao w Chińskiej Republice Ludowej przekazania informacji;
(6) przeprowadzenie, po zatwierdzeniu przez Szefa Administracji, wglądu w zapisy komunikacji i sprawowanie tajnego nadzoru nad osobą podejrzaną, z uzasadnionych powodów, o udział w popełnieniu przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu; i
(7) zażądanie od osoby podejrzanej, z uzasadnionych powodów, o posiadanie informacji lub materiałów istotnych dla dochodzenia, udzielenia odpowiedzi na pytania i dostarczenia takich informacji lub przedstawienia takich materiałów.
Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu jest odpowiedzialny za nadzorowanie wdrażania środków określonych w ustępie pierwszym niniejszego artykułu przez organy ścigania, w tym Departament ds. Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego sił policyjnych Hongkongu.
Szef Administracji jest upoważniony, we współpracy z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Narodowego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, do ustanowienia odpowiednich przepisów wykonawczych w celu zastosowania środków przewidzianych w ustępie pierwszym niniejszego artykułu.
Art. 44 Szef Administracji wyznacza określoną liczbę sędziów spośród sędziów Sądu Rejonowego, sędziów Sądu Pierwszej Instancji i Sądu Apelacyjnego Sądu Najwyższego, a także sędziów Najwyższego Sądu Apelacyjnego, a także może wyznaczyć określoną liczbę sędziów spośród sędziów dodatkowych lub adwokatów sprawujących tymczasowo funkcję sędziego, którzy zajmą się sprawami dotyczącymi przestępstw zagrażających bezpieczeństwu narodowemu. Przed dokonaniem takiego wyznaczenia Szef Administracji może skonsultować się z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Narodowego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu oraz Najwyższym Sądem Apelacyjnym. Kadencja wyżej wymienionych wyznaczonych sędziów wynosi jeden rok.
Nikt nie może zostać wyznaczony jako sędzia do orzekania w sprawie dotyczącej przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu, jeżeli sam dokonał wypowiedzi lub czynu w jakikolwiek sposób zagrażającemu bezpieczeństwu narodowemu. Wyznaczony sędzia zostaje usunięty z listy desygnowanych, jeżeli dokona wypowiedzi lub czynu w jakikolwiek sposób zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu w czasie trwania kadencji.
Postępowanie dotyczące ścigania przestępstw zagrażających bezpieczeństwu narodowemu w sądach pokoju, sądzie rejonowym, Sądzie Najwyższym i Sądzie Apelacyjnym jest rozstrzygane przez sędziów wyznaczonych.
Art. 45 O ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej, sądy pokoju, Sąd Rejonowy, Sąd Najwyższy i Sąd Apelacyjny rozstrzygają postępowania związane ze ściganiem przestępstw zagrażających bezpieczeństwu narodowemu zgodnie z przepisami Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu.
Art. 46 W postępowaniu karnym przed Sądem Pierwszej Instancji w sprawie przestępstw zagrażających bezpieczeństwu narodowemu Sekretarz Sprawiedliwości może wydać zaświadczenie stwierdzające, że sprawa będzie rozpatrywana bez udziału ławy przysięgłych, między innymi ze względu na ochronę tajemnic państwowych, możliwość ingerencji czynników zewnętrznych w sprawę oraz ochronę bezpieczeństwa osobistego przysięgłych i członków ich rodzin. Jeżeli Sekretarz Sprawiedliwości wyda takie zaświadczenie, sprawa zostanie rozpoznana w Sądzie Pierwszej Instancji bez obecności składu ławy przysięgłych przez zespół trzech sędziów.
W przypadku gdy Sekretarz Sprawiedliwości wyda zaświadczenie, odniesienie do „ławy przysięgłych” lub „wyroku ławy przysięgłych” widniejące w dowolnym przepisie prawa Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu mające zastosowanie do bieżącego postępowania należy rozumieć jako odnoszące się do sędziów lub osób pełniących funkcję sędziego jako sędziego faktycznego.
Art. 47 Sądy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu uzyskają od Szefa Administracji zaświadczenie potwierdzające, czy czyn zagraża bezpieczeństwu narodowemu, czy też dowody dotyczą tajemnic państwowych, gdy odpowiednie zapytania powstaną przy orzekaniu w sprawie. Zaświadczenie jest dla sądów wiążące.
Rozdział V
Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu
Art. 48 Rząd Chińskiej Republiki Ludowej powołuje w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego. Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu wykonuje swój mandat w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego i wykonuje odpowiednie uprawnienia zgodnie z prawem.
Personel Biura jest wyznaczany wspólnie przez odpowiednie państwowe organy bezpieczeństwa będące pod jurysdykcją Rządu Chińskiej Republiki Ludowej.
Art. 49 Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu sprawuje następujące funkcje:
(1) analizowanie i ocena zmian związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu oraz opiniowanie i przedstawianie propozycji głównych strategii i ważnych elementów polityki ochrony bezpieczeństwa narodowego;
(2) nadzorowanie, kierowanie, koordynowanie i wspieranie Regionu w wypełnianiu jego obowiązków w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego;
(3) gromadzenie i analizowanie danych wywiadowczych i informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego; i
(4) prowadzenie spraw dotyczących przestępstw zagrażających bezpieczeństwu narodowemu zgodnie z prawem.
Art. 50 Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu wykonuje swój mandat w ścisłej zgodności z prawem i podlega nadzorowi zgodnie z prawem. Nie narusza praw i interesów jakichkolwiek osób lub organizacji.
Personel Urzędu przestrzega przepisów Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, a także przepisów krajowych.
Personel Urzędu zgodnie z prawem podlega nadzorowi krajowych organów nadzorczych.
Art. 51 Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu jest finansowane przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej.
Art. 52 Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu zacieśnia stosunki robocze i współpracę z Biurem Łącznikowym Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu, Urzędem Komisarza Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu i garnizonem Hongkongu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.
Art. 53 Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu ustanawia mechanizmy współpracy z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu w celu nadzorowania i przekazywania wskazówek dotyczących pracy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu związanej z ochroną bezpieczeństwa narodowego.
Funkcjonujące działy Urzędu ustanawiają mechanizmy współpracy z odpowiednimi władzami Regionu odpowiedzialnymi za ochronę bezpieczeństwa narodowego w celu usprawnienia wymiany informacji i koordynacji operacji.
Art. 54 Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu oraz Biuro Komisarza Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu wraz z Rządem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, podejmie niezbędne środki w celu wzmocnienia zarządzania organami zagranicznymi i organizacjami międzynarodowymi w Regionie oraz usługami dla nich, a także organizacjami pozarządowymi i agencjami informacyjnymi z zagranicy oraz spoza Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Makao w Chińskiej Republice Ludowej w Regionie.
Art. 55 Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu, po zatwierdzeniu przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej wniosku złożonego przez Rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu lub przez samo Biuro, rozpatruje sprawę dotyczącą przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu na mocy niniejszej ustawy, jeżeli:
(1) sprawa jest złożona z powodu zaangażowania obcego kraju lub elementów zewnętrznych, co utrudnia Regionowi sprawowanie jurysdykcji w sprawie;
(2) zajdą poważne okoliczności, w których rząd Regionu nie jest w stanie skutecznie egzekwować tego prawa; lub
(3) nastąpiło poważne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.
Art. 56 Rozpatrując sprawę dotyczącą przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu zgodnie z art. 55 niniejszej ustawy, Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu wszczyna dochodzenie w tej sprawie, Najwyższy Prokurator Ludowy wyznacza organ ścigania, który będzie wykonywał czynności ścigania, a Najwyższy Sąd Ludowy wyznacza sąd do orzekania w tej sprawie.
Art. 57 Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o postępowaniu karnym i inne powiązane przepisy krajowe mają zastosowanie do spraw proceduralnych, w tym związanych z dochodzeniem karnym, analizą i ściganiem, procesem i wykonywaniem kary, w odniesieniu do spraw podlegających jurysdykcji zgodnie z art. 55 tej ustawy.
Rozpatrując sprawy na podstawie art. 55 niniejszej ustawy, organy ścigania i organy sądowe, o których mowa w art. 56 niniejszej ustawy, winny egzekwować swoje uprawnienia zgodnie z prawem. Dokumenty prawne wydane przez te organy dotyczące ich decyzji o podjęciu środków obligatoryjnych i związanych ze śledztwem oraz decyzji sądowych mają moc prawną w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu. Instytucje, organizacje i osoby fizyczne, których sprawa dotyczy, muszą zgodnie z prawem zastosować się do środków podjętych przez Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rząd Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu.
Art. 58 W sprawie rozpatrywanej zgodnie z art. 55 niniejszej ustawy podejrzany ma prawo do obrońcy, który będzie go reprezentował od dnia, w którym po raz pierwszy otrzyma on wezwanie od Biura Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu lub od dnia podjęcia wobec niego środków obligatoryjnych. Obrońca może zgodnie z prawem udzielić pomocy prawnej podejrzanemu lub oskarżonemu.
Podejrzany lub oskarżony, który został aresztowany zgodnie z prawem, ma prawo do rzetelnego procesu przed organem sądowym bez zbędnej zwłoki.
Art. 59 W sprawie rozpatrywanej zgodnie z art. 55 niniejszej ustawy każda osoba posiadająca informacje dotyczące przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu na mocy niniejszej ustawy jest zobowiązana do złożenia zeznań zgodnie z prawdą.
Art. 60 Czynności wykonywane w ramach pełnienia obowiązków przez Biuro Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu i jego pracowników zgodnie z niniejszą ustawą nie podlegają jurysdykcji Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu.
W trakcie wykonywania obowiązków posiadacz dokumentu identyfikacyjnego lub dokumentu poświadczającego wydanego przez Biuro oraz przedmioty, w tym pojazdy używane przez posiadacza, nie podlegają kontroli, rewizji ani zatrzymaniu przez funkcjonariuszy organów ścigania Regionu.
Biuro i jego pracownicy korzystają z innych praw i immunitetów przewidzianych w przepisach Regionu.
Art. 61 Odpowiednie departamenty Rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu zapewniają niezbędne udogodnienia i wsparcie dla Biura Ochrony Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu w procesie wykonywania jego mandatu zgodnie z niniejszą ustawą, oraz powstrzymuje wszelkie działania utrudniające wykonywanie tego mandatu i zgodnie z prawem pociąga do odpowiedzialności tych, którzy dopuszczają się takiego działania.
Rozdział VI
Przepisy uzupełniające
Art. 62 Niniejsza ustawa ma moc nadrzędną, jeżeli przepisy miejscowe prawa Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu są niezgodne z niniejszą ustawą.
Art. 63 Organy ścigania i organy sądowe oraz ich pracownicy, którzy zajmują się sprawami dotyczącymi przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu określonego w niniejszej ustawie, lub organy ścigania i organy sądowe Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu oraz ich personel, który rozpatruje inne sprawy dotyczące przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu, przechowują poufne tajemnice państwowe, tajemnice handlowe lub dane osobowe, które poznają podczas rozpatrywania takich spraw.
Adwokat, który pełni rolę obrońcy lub przedstawiciela prawnego, przechowuje poufne tajemnice państwowe, tajemnice handlowe lub dane osobowe, które poznaje w swojej praktyce.
Odpowiednie instytucje, organizacje i osoby, które pomagają w prowadzeniu sprawy, zachowują poufność wszelkich informacji powiązanych ze sprawą.
Art. 64 Stosując tę ustawę w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu, terminy „pozbawienie wolności na okres określony”, „dożywocie”, „konfiskata mienia” i „grzywna” w tej ustawie oznaczają odpowiednio „karę więzienia”, „karę dożywotniego pozbawienia wolności”, „konfiskatę dochodów z przestępstwa” i „grzywnę”; „tymczasowe aresztowanie” należy rozumieć, w odniesieniu do odpowiednich przepisów Regionu, jako „karę więzienia”, „areszt w ośrodku detencyjnym” lub „areszt w ośrodku szkoleniowym”; „ograniczenie wolności” należy rozumieć, w odniesieniu do odpowiednich przepisów Regionu, jako „służbę społeczną” lub „zatrzymanie w ośrodku reedukacji”; a „cofnięcie licencji lub zezwolenia na prowadzenie działalności biznesowej” oznacza „wycofanie rejestracji lub zwolnienie z rejestracji lub wycofanie licencji” zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Regionu.
Art. 65 Moc interpretacji niniejszej ustawy przysługuje Stałemu Komitetowi Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.
Art. 66 Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Tłumaczenie: Hanna Jazgarska

TREŚĆ USTAWY W JĘZYKU ANGIELSKIM:

egn2020244872