Generał Jarosław Kraszewski

Minister Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński, działając z upoważnienia premiera Morawieckiego, uchylił decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu.

Rzecznik ministra Stanisław Żaryn powiedział:
W wyniku analizy materiału dowodowego uznano, że pomimo decyzji organu pierwszej instancji nie istnieją „uzasadnione wątpliwości” dotyczące gen. Kraszewskiego, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Potwierdzono zdolność gen. Kraszewskiego do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w posiadanym przez niego poświadczeniu bezpieczeństwa

Uzasadnienie decyzji podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

W styczniu Antoni Macierewicz w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” tuż po swojej dymisji stwierdził, że poświadczenie dostępu do informacji niejawnych generałowi Kraszewskiemu mogłoby zostać przywrócone „ale tylko wtedy, gdyby doszło do złamania prawa”.

Jak mówił, „do informacji ściśle tajnych nie może mieć dostępu ktoś, wobec kogo nie zostały wyjaśnione istniejące wątpliwości. I jeżeli się utrzymują – to są podstawą do negatywnego stanowiska dotyczącego dostępu do informacji niejawnej”.