Przeczytasz tekst w ok. 7 min.

Dziś odbyła się premiera Raportu “DYSKRYMINOWANIE I PRZEŚLADOWANIE EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN W POLSCE na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i Telewizji Idź Pod Prąd”. W dokumencie przedstawione zostały konkretne przykłady prześladowania i dyskryminacji chrześcijan protestantów, m.in. przez rząd RP, polskie służby i wymiar sprawiedliwości. Opisano w nim m.in. przypadek spalenia samochodu Grzegorza Doleckiego, chrześcijanina z Kościoła Nowego Przymierza, związanego również z IPP TV. Auto spłonęło tuż obok domu, gdzie przebywało kilkoro małych dzieci. Raport został przesłany do polskich władz, a także – w języku angielskim – do Departamentu Stanu USA.

CAŁOŚĆ RAPORTU W FORMACIE PDF:

RAPORT KNP IPP 08.2020 - Dyskryminowanie i prześladowanie ewangelicznych chrześcijan w Polsce na przykładzie KNP i IPP
Kościół Nowego Przymierza w Lublinie to chrześcijański kościół wpisany w dniu 12.09.1997 roku do Rejestru kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziale A, pod nr. 132, działający na podstawie Ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U.2017.1153 tj. z dnia 14.06.2017 r.). Teologicznie mieści się w głównym nurcie protestantyzmu ewangelikalnego. Kościół utrzymuje relacje m.in. z: Liberty University, Biblical Counseling Institute, Israel College of the Bible, Jews for Jesus, European Coalition for Israel. Organizował międzynarodowe konferencje we współpracy z Answers in Genesis oraz Creation Today.
Telewizja Idź Pod Prąd (dalej IPP TV) to chrześcijańska telewizja założona przez Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, prezentująca opinie i poglądy chrześcijaństwa ewangelicznego w Polsce, zaangażowana w budowanie społeczeństwa obywatelskiego (Kluby Idź Pod Prąd w Polsce, a także za granicą, wśród Polonii) oraz w zwalczanie wpływów komunistycznych w Polsce i na świecie. Przeprowadza akcje nawet o charakterze międzynarodowym (np. petycja do prezydenta USA Donalda Trumpa o pociągnięcie chińskiego rządu do odpowiedzialności za rozprzestrzenienie epidemii COVID-19 uzyskała 100 tys. podpisów). IPP TV organizuje konferencje międzynarodowe z udziałem takich gości, jak: Solomon Yue – wysoki rangą amerykański polityk i przedsiębiorca, związany z Partią Republikańską, gen. Robert Spalding – pilot wojskowy, były doradca Donalda Trumpa, Ondřej Kolář – burmistrz największej dzielnicy Pragi, Jan Jekielek – redaktor „Epoch Times” Nowy Jork, prowadzący „American Thought Leaders”, Man-yan Ng – szef „Epoch Times” w Europie. Telewizja ma stałych korespondentów za granicą, takich jak: Bob Kraft w Hongkongu, Hanna Shen na Tajwanie, Eli Barbur w Izraelu, Yvette Malczewska-Höfler w Austrii, Katarzyna Wierbol w Kanadzie oraz Marek Dybacki w Nowym Jorku.

EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE POZBAWIENI KONSTYTUCYJNYCH PRAW W III RP

Biblijni chrześcijanie należący do Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a także jego sympatycy są obiektem dyskryminacji na tle wyznaniowym ze strony państwa polskiego, które nie przestrzega zasad konstytucyjnych i ustawowych, jak również zasad prawa międzynarodowego dotyczących podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela, dopuszcza się dyskryminacji oraz czynnego zwalczania środowiska Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, posługując się w tym celu kryterium wyznaniowym.
Przykłady dyskryminacji ze strony organów państwa:
1. Trzykrotne odmówienie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rządu Prawa i Sprawiedliwości zawarcia odrębnej umowy regulującej stosunki pomiędzy Kościołem Nowego Przymierza w Lublinie a Rzeczpospolitą Polską (dwie decyzje w kwietniu 2020 r. oraz jedna w sierpniu 2020 r.), choć taką możliwość przewiduje wprost art. 25 ust. 5 Konstytucji, który stanowi: „Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami”. Takie umowy posiadają inne kościoły o podobnym charakterze, jak np. Kościół Chrześcijan Baptystów w RP oraz Kościół Zielonoświątkowy w RP.
dowód: kopia pisma z MSWiA
2. Bierność prokuratury i policji w przypadku ataków fizycznych wobec pastorów, członków i sympatyków Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Dotyczy to: spalenia samochodu, zniszczenia lakieru samochodu, kilkukrotnego odkręcania śrub w kołach samochodu, przebijania dętek, oblania fekaliami budynku będącego własnością Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Bierność ta polega również na uporczywym lekceważeniu gróźb karalnych kierowanych pod adresem członków Kościoła.
dowód: zdjęcia
Wszelkie śledztwa i dochodzenia prowadzone przez prokuraturę lub policję, a dotyczące działań wymierzonych w Kościół Nowego Przymierza w Lublinie – w sprawach o kierowanie gróźb karalnych (w tym grożenie śmiercią, gwałtem itp.), antysemityzm i kierowanie gróźb karalnych pod adresem Żydów z IPP TV uporczywe nękanie inwigilacją i donosami, rozklejanie obelżywych plakatów nawołujących do dyskryminacji wobec osób publicznych (np. policjanta) zaangażowanych w działalność Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie – są umarzane, nawet pomimo wykrycia sprawców przestępstw, którzy chwalą się tymi czynami w Internecie. Bierność prokuratury oraz policji powoduje poczucie bezkarności i zachęca do eskalacji przestępczych działań wobec chrześcijan.
O tych zaniedbaniach lub celowej dyskryminacji był osobiście informowany zarówno minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jak i Prezydent RP Andrzej Duda. Wedle naszej wiedzy nie podjęli skutecznej interwencji w ww. przypadkach dyskryminacji.
dowód: lista spraw, zdjęcia i zawiadomienia
3. Uporczywe odmawianie prezentowania naszych poglądów w mediach publicznych, choć obowiązek taki wynika z art. 21 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (DZ.U.2020.805, tj. z dnia 05.05.2020 r.), który stanowi: „Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”. Regularnie przesyłamy nadawcom publicznym, takim jak: Telewizja Polskia S.A., Polskie Radio S.A. oraz rządowa Polska Agencja Prasowa informacje o różnych działaniach i inicjatywach podejmowanych przez IPP TV, ale mimo to jesteśmy metodycznie zamilczani, choć o wielu naszych akcjach informują media zagraniczne, np. w Hongkongu, USA, Japonii czy na Tajwanie.
dowód: zdjęcia
4. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar chętnie interweniuje w przypadku prześladowań grup mniejszościowych LGBT, jednak uporczywie odmawiał zajęcia się sprawą szykan i nawoływania do nienawiści wobec Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
dowód: pisma kierowane przez Kościół oraz odpowiedź RPO
5. Choć media publiczne konsekwentnie zamilczają działania Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie oraz Telewizji Idź Pod Prąd, to jednocześnie pozwalają sobie na mowę nienawiści i kampanie dyskredytujące Kościół i IPP TV. Z powodu takich działań telewizji publicznej wielu członków/sympatyków Kościoła, a także ich dzieci (w szkołach publicznych), spotkało się z aktami prześladowania. Po jednej z takich publikacji doszło do zniszczenia samochodu jednego z pastorów Kościoła – na masce jego samochodu został wyryty ostrym narzędziem napis „Je**ć sekty!”. Telewizja publiczna została dwukrotnie wezwana do zaprzestania tego typu działań i przeproszenia za nie. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo usprawiedliwiające działania telewizji. Z powodu tych prześladowań weszliśmy na drogę sądową z Telewizją Polską S.A.
dowód:
link do artykułów oraz zdjęcia,
lista instytucji, do których zostały wystosowane skargi na działania TVP oraz jedna ze skarg
6. Prokurator RP postawił chrześcijanina (widza IPP TV) w stan oskarżenia, stawiając mu zarzut „uporczywego czytania Biblii swojemu dziecku”. Według prokuratora jest to czyn karalny – zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.
7. Chrześcijanin z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie prowadzący rodzinny dom dziecka – asystent rodziny oraz pełniący funkcję społecznego kuratora sądowego – został poinformowany, że z powodu zmiany swojej wiary (opuścił Kościół katolicki) nie będzie mógł dalej otrzymywać dzieci pod opiekę, choć wcześniej za swoją działalność oraz realizację powierzonych mu obowiązków opiekuńczych otrzymał nagrodę od wojewody.
dowód: zdjęcie
8. W maju 2015 r. studentki (chrześcijanki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie) zaplanowały za zgodą władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (uczelnia państwowa) debatę pomiędzy profesorami kreacjonistami z brytyjskich uniwersytetów a polskimi naukowcami ewolucjonistami pt. „Skąd się wzięliśmy”. Dwa tygodnie przed wydarzeniem władze odmówiły udostępnienia sali na wydziale, bez podania przyczyny, pomimo że wcześniej organizatorzy otrzymali dokument potwierdzający udostępnienie sali. Za skrytykowanie władz uczelni UMCS wytoczył studentkom sprawę przed sądem dyscyplinarnym.
dowód: zdjęcie

Czynnikiem mogącym mieć znaczenie w prześladowaniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i telewizji Idź Pod Prąd jest fakt, że władze komunistycznych Chin wyrażały dezaprobatę wobec antykomunistycznych działań IPP TV oraz wzywały do jej uciszenia, jak np.:

1. Żądanie ograniczenia działalności IPP TV wystosowane przez dziennik „Global Times” (należący do Komunistycznej Partii Chin) w odpowiedzi na internetową akcję #SayYesToTaiwan #SayNoToCommunistChina. W powyższej sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ustosunkowało się do wyżej wspomnianej wypowiedzi, wydając oświadczenie w październiku 2018 r.
dowód:
link do artykułu dziennika „Global Times” oraz zdjęcie,
oświadczenie MSZ RP,
artykuł na portalu Onet.pl
2. Zastosowanie cenzury w postaci usunięcia na wiele miesięcy konta pastora i założyciela Kościoła Nowego Przymierza i IPP TV: „Paweł Chojecki” na portalu społecznościowym Twitter. com z powodu zbliżającej się 30. rocznicy masakry na placu Tiananmen, tj. 04.06.2019 r., którą środowisko Telewizji Idź Pod Prąd uczciło w całej Polsce, rozdając ulotki i pikietując pod ambasadą i konsulatami Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.
dowód:
link do konta, które zostało usunięte,
screen ekranu,
ulotka informująca o masakrze na placu Tiananmen, zdjęcia
3. Grożenie śmiercią Grecie Samuel – związanej z IPP TV polskiej ilustratorce – po tym, jak opublikowała grafikę, której hasło brzmi: „CCP virus – No, thanks!” („Wirus Komunistycznej Partii Chin – Nie, dziękuję!”).

dowód: [odnośnik do artykułu]

4. Fizyczny atak chińskiej bojówki na grupę osób ze środowiska IPP TV oraz próba ich przekupienia w związku ze zorganizowaną we wrześniu 2019 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie pikietą wyrażającą sprzeciw z powodu obchodów 70-lecia powstania komunistycznych Chin i nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chińską Republiką Ludową a komunistyczną Polską.
dowód: link do filmu i zdjęcie
5. Wysyłanie sms-ów w języku chińskim na numer komórkowy sklepu internetowego IPP TV.
Powyższe fakty dowodzą, że chrześcijanie ewangeliczni w Polsce, szczególnie ci zaangażowani w działalność antykomunistyczną, są prześladowani i dyskryminowani zarówno ze względów motywowanych religijnie (władza państwowa silnie utożsamia się z Kościołem katolickim; Jarosław Kaczyński, prezes rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość w wypowiedzi z 4 maja 2019 r. stwierdził: „Kto podnosi rękę na Kościół [katolicki], chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę” oraz „Każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola Kościoła [katolickiego], musi wiedzieć, że poza nim jest – jeszcze raz to powtarzam – nihilizm”), jak i przez osoby związane z agenturą komunistycznych dyktatur, w szczególności Chińskiej Republiki Ludowej. Władze państwowe III RP zachowują się biernie w obliczu tych prześladowań, a często nawet aktywnie się w nie angażują. Sytuacja ta pokazuje, że wolność wyznaniowa i ochrona wolności w III RP jest fikcją i ogranicza się tylko do zapisów konstytucyjnych bądź ustawowych.
Załączniki:
dokumenty, zdjęcia przykładów dyskryminacji ze strony organów państwa;
zdjęcia, artykuły;
skargi.

TREŚĆ RAPORTU W JĘZYKU ANGIELSKIM:

ENG The discrimination against and persecution of Evangelical Christians KNP IPP
Więcej na ten temat w programie IDŹ POD PRĄD NA ŻYWO: