Wspólne oświadczenie pastorów

Deklaracja w sprawie wiary chrześcijańskiej

Jesteśmy grupą chińskich chrześcijan wybranych przez Najwyższego Boga do bycia jego skromnymi sługami, służącymi jako pastorzy kościołów chrześcijańskich w różnych miastach i miasteczkach.

Wierzymy i jesteśmy zobowiązani nauczać świat, że Trójjedyny Bóg jest Stwórcą wszechświata, świata i wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie powinni czcić Boga a nie jakiegokolwiek człowieka lub rzecz. Wierzymy i jestesmy zobowiązani nauczać świat, że wszyscy ludzie od przywódców państwowych po żebraków i więźniów zgrzeszyli. Kiedyś umrą i zostaną sprawiedliwie osądzeni. Oddzieleni od łaski i Bożego odkupienia wszyscy ludzie byliby wiecznie straceni. Wierzymy i jesteśmy zobowiązani nauczać świat, że ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus jest jedyna głową światowego kościoła, jedynym Zbawicielem całej ludzkości i wiecznym Władcą oraz najwyższym Sędzią wszechświata. Wszystkim, którzy nawrócą się i uwierzą w Niego Bóg da wieczne życie i wieczne Królestwo.

We wrześniu 2017 r. roku Rada Państwa wydała nowe “Regulacje dotyczące zarządzaniem sprawami religijnymi” i rozpoczęła wprowadzanie tych regulacji w lutym 2018 r. Od tego czasu kościoły chrześcijańskie w całych Chinach są dotknięte różnego stopnia prześladowaniami, pogardą i niezrozumieniem ze strony agend rządowych podczas odbywania publicznych praktych religijnych, w tym zawierają się środki administracyjne mające na celu zmianę i wypaczenie wiary chrześcijańskiej. Niektóre z tych brutalnych działań nie miały miejsca od czaasu zakończenia Rewolucji Kulturalnej. Te działania obejmują niszczenie krzyży na budynkach kościelnych, brutalne usuwanie wyrazów wiary takich jak krzyże, lub napisy wieszane w domach chrześcijan, wymuszanie na kościołach przyłączania się do organizacji kontrolowanych przez rząd, zmuszanie kościołów do wieszania flagi państwowej lub śpiewania świecki piesni wychwalających państwo i partie polityczne, zabranianie dzieciom chrześcijan wchodzenia do kościołów i religijnej edukacji i pozbawianie kościołów i wierzących prawa do zgromadzeń.

Wierzymy, że te niesprawiedliwe działania są na nadużyciem władzy rządu i doprowadziły do poważnych konfliktów między politycznymi i religijnymi grupami w społeczeństwie chińskim. Działania te łamią ludzkie wolności religii i sumienia i naruszają uniwersalne rządy prawa. Jesteśmy zobowiązani przekazać złe wieści władzom i całemu społeczeństwu: Bóg nienawidzi wszelkich prób tłumienia dusz ludzkich i wszelkich prześladowań chrześcijańskiego kościoła i potępi i osądzi je sprawiedliwym sądem.

Jednak jesteśmy jeszcze bardziej zobowiązani do rozgłaszania dorych wieści władzom i całemu społeczeństwu: Jezus, jednorodzony Syn Boży, Zbawiciel i Król ludzkości, w celu uratowania nas – grzeszników, został zabity, pochowany i powstał z martwych przez moc Boga, niszcząc moc grzechu i śmierci. W swojej miłości i miłosierdziu Bóg przygotował przebaczenie i zbawienie dla wszystkich którzy chcą uwierzyć w Jezusa, także dla Chińczyków. W dowolnym czasie, każdy może odwrócić sie od dowolnych grzechów, zwrócić się do Chrystusa, w bojaźni Bożej, otrzymać wieczne życie i przynieść wspaniałe Boże błogosławieństwo swojej rodzinie i krajowi.

Dla dobra wiary, sumienia i duchowych korzyści władz chińskich i całego społeczeństwa, i przede wszystkim dla chwały, świętosci i prawości Boga składamy nastepującą deklarację rządowi Chin i całemu społeczeństwu:

  1. Kościoły chrześcijańskie w Chinach wierzą bezwarunkowo, że Biblia jest Słowem i Objawieniem Boga. Jest źródłem i ostatecznym autorytetem całej sprawiedliwości, etyki i zbawienia. Jeśli wola jakiejkolwiek partii politycznej, prawa jakiegokolwiek rządu lub polecenia jakiegokolwiek człowieka wprost naruszają nauczanie Biblii, krzywdząc ludzkie dusze i opierając się ewangelii głoszonej przez kościół jestesmy zobowiązani słuchać bardziej Boga niż ludzi i jesteśmy zobowiązani nauczać wszystkich członków kościoła tego samego.
  2. Chrześcijańskie kościoły w Chinach są gorliwe i zdecydowane by kroczyć drogą krzyża Chrystusa i są więcej niż chętne do nasladowania poprzednich pokoleń świętych, kótrzy cierpieli i zostawali męczennikami za swoją wiarę. Jestesmy chętni i zobowiązani w każdych okolicznościach stawiać czoło rządowym prześladowaniom, niezrozumieniu i przemocy w pokoju, cierpliwości i miłosierdziu. Ponieważ kiedy kościoły odmawiają posłuszeństwa złym prawom przyczyną tego nie jest żaden program polityczny, przyczyną nie jest niechęc ani wrogość, przyczyną są wymagania ewangelii i miłość do społeczeńśtwa Chin.
  3. Kościoły chrześcijańskie w Chinach są gotowe do posłuszeństwa władzom Chin, które ustanowił Bóg i do uznawania władzy rządu do zarządzania społeczeństwem i ludzkim działaniem. Wierzymy, że jesteśmy zobowiązani do nauczania wszystkich wierzących, że władza rządu pochodzi od Boga i tak długo jak rząd nie przekracza granic władzy świeckiej zaplanowanej w Biblii i nie wkracza ani nie zakłóca w sprawy związane z wiarą lub duszą, chrześcijanie są zobowiązani do uznawania władz, gorącej modlitwy za ich pomyślność i usilnej modlitwy za społeczeństwo Chin. Dla dobra ewangelii jesteśmy gotowi ponieść wszelkie zewnętrzne straty spowodowane przez egzekwowanie niesprawiedliwego prawa. Z miłości do współobywateli jesteśmy gotowi oddac wszystkie nasze ziemskie prawa.
  4. Z tego powodu wierzymy i jestesmy zobowiązani nauczać wszystkich wierzących, że wszystkie prawdziwe kościoły w Chinach, które należą do Chrystusa muszą trzymać się zasady rozdziału kościoła i państwa i muszą głosić Chrytusa jako jedyną głowę kościoła. Deklarujemy, że w sprawach zachowania zewnętrznego kościoły są gotowe zaakceptować prawny nadzów cywilnej administracji lub innych agend rządowych tak jak pozostałe organizacje społeczne. Jednak w żadnym wypadku nie poprowadzimy naszych kościołów do przyłączenia się do organizacji religijnej kontrolowanej przez rząd, rejestrowania się w religijnych departamentach administracji, ani do zaakceptowania jakiegokolwiek rodzaju przynależności. Nie zaakceptujemy też żadnego “zakazu” ani “grzywny” nałożonej na ansze kościoły z powodu naszej wiary. Dla dobra ewangelii jesteśmy gotowi ponieść wszelkie straty – łacznie z utratą wolności i naszego życia.

 

Podpisało 116 pastorów i starszych kościołów w Chinach

 

* * *