Bez kategorii

Dzień 24

„Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego.” 2 List do Koryntian 9:15 Dziś ostatni dzień przed Świętem Bożego Narodzenia. I to my otrzymaliśmy największy prezent, jaki sobie możemy wyobrazić; otrzymaliśmy go od Boga. Tym prezentem jest Jezus Chrystus, który przyjął postać człowieka, żeby uratować nas od kary za nasze grzechy – potępienia. Czy Ty… Read More Dzień 24

Bez kategorii

Dzień 23

„Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na… Read More Dzień 23

Bez kategorii

Dzień 22

„Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego! Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił! On bowiem jest Bogiem naszym, A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego.” Ps. 95: 2 i 6-7 Dziś dalej będziemy mówili o radości z tego, że Jezus przyszedł na świat.… Read More Dzień 22

Bez kategorii

Dzień 21

„Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów.” Księga Izajasza 9: 1-2 Święta Bożego Narodzenia powinny być czasem radości, że Zbawiciel przyszedł na świat. Jezus jest rozwiązaniem… Read More Dzień 21

Bez kategorii

Dzień 20

„I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.” Ewangelia Mateusza 20: 27-28 Wczoraj też mówiliśmy o tym, że Jezus jest wzorem służby i poświęcenia. My także powinniśmy służyć jedni drugim. W… Read More Dzień 20

Bez kategorii

Dzień 19

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i… Read More Dzień 19

Bez kategorii

Dzień 18

„Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności.” Księga Izajasza 42: 6-7 Dziś zaczniemy od zadania: Będzie to kolejny eksperyment, który także możecie opisać i… Read More Dzień 18

Bez kategorii

Dzień 17

„A był wtedy w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu… Read More Dzień 17

Bez kategorii

Dzień 16

„Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami.” Księga Przysłów 3: 19-20 Mam nadzieję, że sprawiło Wam wielką przyjemność tworzenie pierniczków. I właśnie o tworzeniu dzisiaj kilka słów. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo a Bóg jest wspaniałym twórcą! „I stworzył Bóg… Read More Dzień 16

Bez kategorii

Dzień 15

„A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.” Ewangelia Łukasza 2: 12-14 Wygląda na to, że w Niebie zapanowała wielka radość i… Read More Dzień 15